Toleranzia redogör för framtida finansieringsplan

4 November - 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) har under hösten meddelat att bolaget beslutat att förlänga det prekliniska programmet, att ett nytt tolerogen tagits fram samt att ansökan om särläkemedelsstatus skickats in för detsamma. Med anledning av det förlängda prekliniska programmet och den optimering av tillverkningsprocessen för Toleranzias läkemedels­kandidat som nu pågår, bedömer bolagets styrelse att det befintliga kapitalet finansierar aktiviteter till och med sommaren 2017.

Toleranzia arbetar med att optimera tillverkningsprocessen för bolagets befintliga läkemedelskandidat, TOL1, samtidigt som det nya tolerogenet, TOL2, utvärderas. Bolagets kliniska fas I/IIa-studie är planerad att starta 2018. Toleranzias befintliga kapital bedöms enligt styrelsen i bolaget räcka till att finansiera Toleranzias utveckling fram till och med sommaren 2017. Bolaget kommer därför att behöva ytterligare finansiering för att slutföra det prekliniska programmet under 2017 och genomföra den planerade kliniska fas I/IIa-studien.

Teckningsoptioner av serie TO1
Det finns 2 750 000 utestående teckningsoptioner av serie TO1, vilka vid full inlösen kommer att ge Toleranzia ett kapitaltillskott på mellan 20,1 MSEK och 26,1 MSEK beroende på teckningskurs.

Toleranzias utestående teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna aktier till en kurs inom intervallet 7,30 SEK och 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår inom intervallet till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar den 11 november 2016. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan äga rum under perioden från och med den 16 november 2016 till och med den 7 december 2016. Kursen kommer att offentliggöras den 15 november 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 är den 5 december 2016.

Avgörande för inlösen av TO1 är att aktiekursen överstiger lösenkursen för optionerna under lösenperioden fram till och med den 5 december 2016. Toleranzias aktiekurs har periodvis understigit den nedre gränsen för teckningsoptionerna. Styrelsen avvaktar utfallet av teckningsoptionerna. Därefter görs en bedömning av om den beredskap som finns för alternativ kapitalanskaffning behöver utnyttjas.

Framtida finansieringsplan
Optionsprogrammet var i enlighet med det prospekt som gavs ut i samband med bolagets listningsemission. Programmet var avsett att bidra med kapital för verksamhet förlagd under 2017 och 2018 i syfte att genomföra studier på patienter med myastenia gravis och fortsätta utveckling för behandling av andra autoimmuna sjukdomar. Toleranzias styrelse bedömer att nuvarande likviditet är stark nog att klara uppställda mål fram till och med sommaren 2017 men att tillskott av finansiering behövs för att slutföra det prekliniska programmet under hösten 2017 samt genomföra den planerade kliniska fas I/IIa-studien med start 2018.

Utöver befintligt kapital uppgår behovet för att avsluta det prekliniska programmet till ca 20 MSEK och för att genomföra det kliniska programmet ca 10 MSEK.

Ordförande Elisabet Litsmark Nordenstam kommenterar:
”Styrelsen i Toleranzia vill försäkra bolagets aktieägare att vi noga övervägt bolagets olika möjligheter för kapitalisering, inklusive nuvarande teckningsoptionsprogram. Vi kommer att i god tid informera om hur vi planerar kapitalanskaffningen för att genomföra fortsatta prekliniska studier, inklusive toxikologi- och säkerhetsstudier, samt därefter vår första kliniska studie.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here