Toleranzia: Rättelse angående tidigare pressmeddelande

18 January - 2018

Till följd av en felskrivning i pressmeddelandet som offentliggjorts kl. 08.30 idag, den 18 januari 2018, angavs felaktig period för handel med teckningsrätter. Handel med teckningsrätter kommer rätteligen att ske på AktieTorget under perioden från och med den 14 februari 2018 till och med den 26 februari 2018.

Förutom denna rättelse gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet kl. 08.30 den 18 januari 2018.

Nedan ses en rättad och korrekt version av pressmeddelandet.

Styrelsen i Toleranzia AB (”Toleranzia”) beslutade den 18 januari 2018, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, om en företrädesemission av högst 7 992 814 aktier. Vid full teckning ger emissionen Toleranzia ett tillskott på cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är till cirka 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Samtidigt har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för januari-december 2017 till den 13 februari 2018.

VD Charlotte Fribert kommenterar
”Genom kommande nyemission tar Toleranzia ett stort steg mot klinisk utveckling av en ny produkt som på ett effektivt och långtidsverkande sätt kan behandla och möjligen även helt bota patienter med myastenia gravis, en patientgrupp som idag saknar effektiv behandling.

Toleranzia kommer i och med emissionen att få resurser till att genomföra en storskalig produktion av TOL2 samt toxikologi- och säkerhetsstudier och förbereda kliniska prövningar i människa. Därutöver kan vi inleda både stabilitetsstudier och arbetet med att formulera läkemedlet på bästa sätt. Via emissionen räknar vi med att 2019 stå väl rustade för att starta kliniska studier på patienter med myastenia gravis.

Inom tre år är det min förhoppning att vi framgångsrikt har genomfört en klinisk fas I/IIa-studie i myastenia gravis och har ingått avtal med en större partner som genomför de avslutande kliniska studierna och tar TOL2 till marknaden. Parallellt har vi identifierat och påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom där det medicinska behovet fortfarande är mycket stort.”  

Motiv
Toleranzia genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 24 MSEK, före emissionskostnader. Emissionen genomförs för att stärka upp det befintliga kapitalet och för att ta bolaget genom en storskalig produktion av läkemedelskandidaten TOL2, genomföra toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2, förbereda inför kliniska prövningar i människa, samt genomföra erforderlig affärsutveckling och övrig löpande verksamhet

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Emissionen är säkerställd/garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK från nuvarande ägare, Robert Joki, och garantiåtaganden om cirka 16,8 MSEK har erhållits av fonderna Formue Nord Markedsneutral och Modelio Equity. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 19,2 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 1,8 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 14 februari – 28 februari 2018.
  • Teckningskurs: Tre (3) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
  • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 9 februari 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Avstämningsdag är den 9 februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 februari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 februari 2017.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från den 14 februari 2018 till och med den 26 februari 2018.
  • Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 februari 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring slutet av mars.
  • Antal aktier i erbjudandet omfattar 7 992 814 aktier.
  • Antal aktier innan emission uppgår till 7 992 814 aktier.
  • Toleranzias värdering: 24 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 24 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,8 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB.

Frågor besvaras av Charlotte Fribert, verkställande direktör i Toleranzia AB.
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar produkter som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Produkterna, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia ett biologiskt läkemedel, TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here