Toleranzia genomför en riktad emission till garanter i samband med den nyligen genomförda företrädesemission som övertecknades

23 September - 2020

Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har slutfört den emission som offentliggjordes den 21 augusti 2020 och som finansierar fortsatt utveckling av Toleranzias två orphan-läkemedel för de autoimmuna orphan-sjukdomarna myastenia gravis och ANCA vaskulit. I samband med företrädesemissionen av units (”Företrädesemissionen”), som blev kraftigt övertecknad, genomför Bolaget nu en riktad emission, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 1,50 SEK per aktie, vilket motsvarar priset per aktie i Företrädesemissionen.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen, hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 juni 2020, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 3 859 990 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att som ett led i Företrädesemissionen uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 1,50 SEK per aktie, vilket motsvarar priset per aktie i Företrädes­emissionen i enlighet med garantiavtalen, varför styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Betalning har skett genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Toleranzia med 3 859 990 aktier till totalt 54 346 041 aktier (efter registrerad Företrädesemission) och Bolagets aktiekapital ökar med totalt 482 498,750 SEK till 6 793 255,125 SEK (efter registrerad Företrädesemission). Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till 7,10 procent (beräknat efter registrerad Företrädesemission).

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB i Stockholm är legal rådgivare till Toleranzia i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here