Toleranzia erhåller ytterligare teckningsförbindelser om cirka 6,15 MSEK i pågående företrädesemission

20 February - 2018

Toleranzias pågående företrädesemission om cirka 24 MSEK utökas med ytterligare teckningsförbindelser om cirka 6,15 MSEK. Tillsammans med befintligt åtagande från nuvarande ägare, Robert Joki, uppgår nu teckningsåtaganden sammanlagt till cirka 8,54 MSEK, vilket motsvarar 35,60 procent av emissionen. Toleranzia har, som tidigare kommunicerats, säkerställt 80 procent av emissionen genom teckningsförbindelse från Robert Joki och garantiåtagande av fonderna Formue Nord Markedsneutral A/S och Modelio Equity AB.

Teckningsförbindelserna sker med stöd av teckningsrätter som har överlåtits vederlagsfritt av GU Ventures AB, MIVAC Development AB och Klementina Österberg. Ingen ersättning har utgått till tecknarna för deras åtagande.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
Det är ett styrkebesked för oss att vi erhållit ytterligare teckningsförbindelser från nya investerare som tror på bolaget. Detta ger oss en god ägarbas för framtiden. Nu ser vi fram emot en intensiv vår och framtid i bolagets fortsatta utveckling.”

Sammanställning av teckningsförbindelser
Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen till cirka 8,54 MSEK och fördelas enligt nedanstående tabell. Robert Joki ingick teckningsförbindelse i januari 2018. Övriga teckningsförbindelser har ingåtts i februari 2018.

Namn                                                          

Antal aktier Belopp (SEK)
% av emissionen
Robert Joki 796 800 2 390 400 9,97
Leo Graf 715 244 2 145 732 8,95
Åvalla Förvaltning AB 500 000 1 500 000 6,26
S&B Christensen AB 500 000 1 500 000 6,26
Johan Tilander 166 667 500 001 2,09
Johan Tilander Bygg AB 166 667 500 001 2,09
Totalt 2 845 378 8 536 134 35,60

Teckningsperioden i emissionen sträcker sig fram till och med den 28 februari 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Toleranzias hemsida (www.toleranzia.com), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aqurats hemsida (www.aqurat.se).

Rådgivare                                       
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB.

Frågor besvaras av Charlotte Fribert, verkställande direktör i Toleranzia AB
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.

Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here