Toleranzia erhåller ytterligare teckningsförbindelser i pågående företrädesemission – teckningsförbindelser uppgår nu till totalt cirka 40 procent

4 November - 2019

Toleranzia AB:s (’’Toleranzia’’, ’’Bolaget’’) pågående företrädesemission om cirka 18,6 MSEK får ytterligare teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK. Tillsammans med tidigare åtaganden uppgår nu tecknings­åtagandena sammanlagt till cirka 7,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 40 procent av emissionen. Toleranzia har, som tidigare kommunicerats, säkerställt 100 procent av emissionen genom teckningsförbindelser och ett garantiåtagande från Duocap AB.

Teckningsförbindelserna sker med stöd av uniträtter som har överlåtits vederlagsfritt av GU Ventures AB (”GU”) och MIVAC Development AB (”MIVAC”). Teckningsförbindelserna innebär att GUs och MIVACSs samtliga units kommer att tecknas. Ingen ersättning har utgått till tecknarna för deras åtagande.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
”Det är ett styrkebesked för oss att vi erhållit ytterligare teckningsförbindelser från nya investerare som tror på Bolaget. Nu ser vi fram emot ett intensivt år i bolagets fortsatta utveckling.”

Sammanställning av teckningsförbindelser
Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen till cirka 7,4 MSEK och fördelas enligt nedanstående tabell. Namnen från Robert Joki till Björn Löwenadler ingick teckningsförbindelse i oktober 2019. Övriga teckningsförbindelser har ingåtts och tillkommit under november 2019.

Namn           Belopp           % av emissionen
Sören Christensen 1 500 000 8,05
Robert Joki 1 500 000 8,05
Leo Graf 1 250 004 6,71
Anders Eriksson 250 008 1,34
Lindia Invest Aktiebolag 228 000 1,22
CRO Group AB 102 000 0,55
Maarten Kraan 57 144 0,31
Partnerskap för Framgång Sverige AB 40 008 0,21
Ola Rönn 40 008 0,21
Kristian Sandberg 28 572 0,15
Charlotte Fribert 22 560 0,12
Eva Lindgren 17 208 0,09
Anders Milton 17 208 0,09
Björn Löwenadler 5 004 0,03
Polynom Investment AB 600 000 3,22
UBB Consulting AB 500 004 2,68
Jens Olsson 400 008 2,15
Ehsan Ashrafi 360 000 1,93
Christian Månsson 273 816 1,47
MiB AB 250 008 1,34
Totalt 7 441 572 39,92

Teckningsperioden i emissionen sträcker sig fram till och med den 8 november 2019.

Fullständigt prospekt, teaser och anmälningssedlar finns publicerade på Toleranzias hemsida (www.toleranzia.se), på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com), samt på DNB Bank ASA, filial Sveriges hemsida (www.dnb.se).

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare, DNB Bank ASA, filial Sverige, är emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen och upprättandet av prospektet.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here