Toleranzia delger utfall av nyttjandet av teckningsoptioner TO 1

9 December - 2016

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) listningsemission avslutades den 7 december 2016. Totalt nyttjades 90 814 tecknings­optioner av serie TO 1, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 3,3 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Toleranzia cirka 663 TSEK före emissionskostnader.

Totalt nyttjades 90 814 teckningsoptioner, vilket innebär att 90 814 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Toleranzia tillförs således cirka 663 TSEK före emissionskostnader om cirka 35 TSEK. Antalet aktier i Toleranzia kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 7 992 814 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 999 101,75 SEK.

Charlotte Fribert, VD:
”Verksamheten i Toleranzia drivs enligt plan, vilket framkommit av den senaste tidens pressmeddelanden från bolaget. Utfallet av teckningsoptionerna var väntat på grund av att Toleranzias aktiekurs under hösten mestadels legat under lägsta nivå för inlösen av teckningsoptionerna. Vi hanterar bolagets kostnader med största varsamhet och har idag inklusive utfallet av teckningsoptionerna en kassa som räcker till och med september 2017. Styrelsen och ledningen förbereder nu en alternativ finansieringsplan som vi avser att återkomma till.”

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Tel: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here