Toleranzia AB redovisar positiva resultat i preliminär toxikologisk studie

15 April - 2019

Toleranzia AB meddelar idag att den preliminära toxikologiska studien med läkemedelskandidaten TOL2 som genomförts i samarbete med Research Institutes of Sweden AB (RISE) uppvisar mycket positiva resultat. Studien är, som tidigare meddelats, en korttidsstudie i friska djur av båda könen, och har undersökt den tänkta terapeutiska dosen samt en fem gånger högre dos med avseende på säkerhetsmässiga och toxikologiska egenskaper.

Sammanfattningsvis noterades att TOL2 tolererades väl vid båda dosnivåerna i denna studie och att inga kliniska observationer av betydelse gjordes. Inga förändringar av toxikologisk betydelse sågs och ingen induktion av inflammatoriska cytokiner observerades.

Utöver den goda säkerhetsprofil som studien visade för TOL2, gjordes det intressanta fyndet att IL-10, som är ett ämne som förmedlar tolerans, verkade öka signifikant i djur som behandlats med den terapeutiska dosen av TOL2. Ökningen av IL-10 kan vara en betydelsefull komponent i mekanismen bakom TOL2’s goda effekt.

– Den toxikologiska studie som nu utförts med TOL2 visar mycket glädjande att läkemedelskandidaten har en god säkerhetsprofil. Att RISE dessutom hittat tecken på att IL-10 ökar vid behandling med TOL2 kan ge oss en ytterst viktig pusselbit i förståelsen av TOL2´s goda behandlingseffekt och är något som vi kommer att undersöka vidare, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.

RISE är ett statligt ägt bolag som består av ett stort antal forskningsinstitut samlade i en organisation som erbjuder en infrastruktur för toxikologi som ger stöd till industrin i utvecklingen av produkter inom Life Science.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here