Toleranzia önskar god jul och gott nytt år

21 December - 2016

Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) värdepapper började handlas på AktieTorget i december 2015 och bolaget firar således ett år som noterat bolag. År 2016 går mot sitt slut, och VD Charlotte Fribert och styrelseordförande Elisabet Litsmark Nordenstam hälsar här nedan god jul och gott nytt år samtidigt som de blickar tillbaka på det år som passerat.

Framgångsrik emission och notering
För drygt ett år sedan hade vi just avslutat en intensiv och spännande period av förberedelser inför den emission av units som föregick vår notering på AktieTorget samt inför noteringen som sådan. Den 16 december 2015 kunde vi fira att Toleranzia tog på sig en ny kostym som noterat bolag. Vi vill tacka samtliga som gick in i emissionen under hösten 2015 och alla de trogna ägare som följt oss längs resan såhär långt. Vi hälsar också alla nya aktieägare välkomna.

Positiva prekliniska resultat och viktiga avtal
Under året som gått har vi rapporterat positiva prekliniska resultat i två in-vivo farmakologiska studier och i en translationell studie där vi kunde visa att majoriteten av studiedeltagarna med myastenia gravis reagerar på vår peptid. Vi har även tecknat diverse viktiga avtal – nu senast med Tecrea Ltd. för att exklusivt kunna använda deras teknologi för behandling inom myastenia gravis. Tecrea Ltd. har utvecklat en teknologi genom vilken Toleranzias tolerogener kan ges nya egenskaper som ökad stabilitet och skydd mot nedbrytning. Samarbetet med Tecrea Ltd. är mycket intressant och kan potentiellt leda till att förutsättningarna för en effektiv toleransterapi förbättras. Dessutom ger det möjligheter för oss att ytterligare utöka vår patentportfölj.

Starkt patentskydd och särläkemedelsstatus
Parallellt med samarbetet med Tecrea Ltd. arbetar vi i ett tätt samarbete med Leads to Development beträffande optimering av tillverkningsprocessen för vår läkemedelskandidat, TOL1, som vi utvecklat sedan en tid tillbaka. Vi undersöker även TOL2, som är det tolerogen vi tagit fram genom ett samarbete med en grekisk forskargrupp och som nu utvärderas för potentiell framtida utveckling. Genom våra olika samarbeten och vår interna utveckling och fokus på indikationen myastenia gravis har vi uppnått en enastående och mycket värdefull kunskapsbas inom sjukdomen. Vi har särläkemedelsstatus vad gäller TOL 1 i både Europa och USA och under hösten lämnade vi in ansökan om särläkemedelsstatus avseende TOL2 i USA. Vår bedömning är att vi har goda chanser att få ansökan godkänd av amerikanska FDA, vilket bland annat skulle innebära marknads­exklusivitet och hjälp från regulatoriska myndigheter även vad gäller TOL2. Härutöver har vi mycket glädjande kunnat meddela att det amerikanska patentverket utfärdat ett godkännande för vår patentansökan som skyddar vår plattformsteknologi i landet till och med september 2032. USA är en stor och viktig marknad vad gäller läkemedel, varför detta godkännande givetvis är av stor betydelse för Toleranzia.

(se bild faser och kostnad)

Utveckling finansierad till och med september 2017
I slutet av året inföll nyttjandeperioden för de teckningsoptioner som emitterades i listningsemissionen.
Toleranzia tillfördes via dessa cirka 663 TSEK, vilket vi under omständigheterna bedömer som ett bra utfall. Inom bolaget har vi givetvis en stark tro på det vi gör, vilket vi visar genom vårt arbete men också genom exempelvis våra respektive optionsnyttjanden. Teckningsgraden för optionerna visar att det även utanför organisationen finns trogna ägare som tror på vår utveckling och bolagets potential. Vi är mycket tacksamma för detta stöd. Som vi förklarat tidigare hanteras våra kostnader med stor försiktighet och eftertänksamhet. Det kapital vi har i kassan nu, inklusive likvid från nyligen genomförd optionsinlösen, räcker för att finansiera utveckling till och med september 2017. Samtidigt förbereder vi nu insatser för att tillföra Toleranzia ytterligare kapital.

Spännande kommande år
Avslutningsvis vill vi säga att Toleranzia fortsätter sitt ambitiösa utvecklingsarbete för att nå målet – en effektiv behandling för i första hand patienter som lider av myastenia gravis. Det prekliniska programmet avser vi slutföra under 2017 för att det därefter skall åtföljas av vår första kliniska studie med start 2018.

Tack till alla aktieägare, samarbetspartners och övriga intressenter för året som gått!

God jul och gott nytt år!
VD Charlotte Fribert och styrelseordförande Elisabet Litsmark Nordenstam

För ytterligare information om Toleranzia, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se. 

Subscribe to Toleranzia’s news here