Toleranzia AB erhåller viktigt finansiellt stöd från Vinnova

25 March - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets ansökning med projekttiteln ”TOL3: Ett nytt läkemedel mot den autoimmuna sjukdomen ANCA vaskulit” har beviljats ett mycket värdefullt bidrag om 1 992 648 kronor från Vinnova inom utlysningen "Innovationsprojekt i små och medelstora företag".

Som motiv för beslutet om beviljat bidrag anger Vinnova bland annat att projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat och genomförbart projekt samt att företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, samt kompetens, nätverk och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Finansiellt bidrag inom Vinnovas utlysning "Innovationsprojekt i små och medelstora företag" kan beviljas för projekt som skall leda till produkter som är nya eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden och som har stor kommersiell potential.

VD Charlotte Fribert kommenterar
– Vi är mycket glada och stolta över att Vinnova har beslutat att tilldela Toleranzia detta bidrag, vilket tillför bolaget nödvändiga resurser för att effektivt kunna driva utvecklingen av läkemedelskandidaten TOL3 mot den autoimmuna orphan-sjukdomen ANCA vaskulit. Förutom det viktiga finansiella bidraget, ser vi detta som en värdefull validering av Toleranzias projekt.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärls-sjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedels-kandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here