Sista dag för handel med BTU i Toleranzia AB

29 November - 2019

Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”TOL BTU”) är den 3 december 2019. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier är den 5 december 2019. De nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 9 december 2019.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Toleranzias aktiekapital till 2 524 302,63 SEK och antalet aktier till 20 194 421. Toleranzia tillfördes därmed cirka 18,6 miljoner kronor före emissionskostnader, som uppgick till cirka 3,2 MSEK inklusive garantikostnader. Garantikostnaderna uppgick till cirka 1,36 MSEK.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen var Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget var Fredersen Advokatbyrå AB. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerade emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post:
charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here