Rapporterar resultat från framgångsrika in vivo-farmakologiska studier

8 July - 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att två olika in vivo-farmakologiska studier, avseende möjliga administreringsvägar samt dos-respons för Toleranzias tolerogen, har genomförts under våren med goda resultat. Båda studiernas resultat ger viktig vägledning inför de prekliniska toxicitets- och säkerhetsfarmakologiska studier som planeras initieras under Q4, 2016.

Avseende möjliga administreringsvägar för Toleranzias tolerogen studerades den kliniska effekten i en autoimmun djurmodell i mus vid fyra olika sätt att administrera läkemedlet – intranasalt (i näsan), sublingualt (under tungan), subkutant (under huden) samt intradermalt (i huden) – i nio möss per grupp. Studien visade att de fyra vägarna gav likvärdigt goda resultat.

Avseende dos-respons för Toleranzias tolerogen studerades den kliniska effekten i en autoimmun djurmodell i mus vid fem olika doser, mellan 0,5 och 20 μg, i sju till nio möss per grupp. Härvid kunde det dos-val som Toleranzia gjort i en tidigare studie konfirmeras.

”Resultaten av dessa studier är mycket positiva då de bekräftar vårt tidigare arbete och ger oss flexibilitet att bland flera möjliga administrationsvägar välja den som på bästa sätt främjar utvecklingen av Toleranzias tolerogen. Resultaten besvarar också nyckelfrågor som är centrala för planeringen av kommande prekliniska toxicitets- och säkerhetsfarmakologiska studier”, säger Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here