Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ)

15 June - 2018

Idag, den 15 juni 2018, hölls årsstämma i Toleranzia AB (”Toleranzia”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade om att disponera över bolagets vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställan­de av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 90 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 45 000 kronor till de ordinarie styrelseledamöterna. Vidare fattades beslut om att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Ola Rönn, Kristian Sandberg och Anders Waas omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton nyväljs som styrelseledamöter, samt att Klementina Österberg nyväljs som styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Ernst & Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Avgående styrelseordföranden Elisabet Litsmark Nordenstam och styrelseledamoten Patrik Dahlqvist tackades för mycket goda insatser.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till näst­kom­mande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av högst 1 725 000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 10 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrel­sen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Göteborg i juni 2018

Toleranzia AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se. 

Subscribe to Toleranzia’s news here