Kallelse till extra bolagstämma i Toleranzia AB (publ)

22 November - 2017

Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2017 kl. 12.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 december 2017 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 1 december 2017), och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 4 december 2017 skriftligen till Toleranzia AB, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 8), 413 46 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46 753-19 98 98 eller per e-post info@toleranzia.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 1 december 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.toleranzia.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 992 814 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Val av nya styrelseledamöter.
 8. Beslut om styrelsearvode.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av nya styrelseledamöter (punkt 6)
Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska utökas från fem till sex styrelseledamöter samt att Kristian Sandberg och Anders Waas nyväljs som styrelseledamöter. Vidare entledigas Nils Lycke, som på egen anmodan önskar avgång ur styrelsen. Toleranzia vill därav tacka Nils Lycke, Toleranzias vetenskapliga grundare, för hans arbete i styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Kristian Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Kristian Sandberg har arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt med projektledning. Han har erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och konventionella små molekyler från idé till kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet neuroscience och respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Kristian Sandberg är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Kristian Sandberg verksamheten vid SciLifeLabs läkemedelsplattform vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja läkemedelsforskning i Sverige.

Anders Waas har mer än 25 års erfarenhet från läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri innefattande global affärsutveckling, kommersialisering och produktutveckling. Som tidigare Vice President Business Development för CV Therapeutics, USA, har han mångårig kommersiell och affärsutvecklings-erfarenhet från den amerikanska marknaden. Inom AstraZeneca har Anders Waas innehaft ett flertal seniora positioner och bl.a. varit ansvarig för kommersiell produktstrategi och global produktlansering inom hjärta-kärl, metabolism och mage-tarmområdena. Han har också varit globalt ansvarig för affärsutveckling inom metabolism och hjärta-kärl. Anders Waas har även erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling och kommersialisering från sin tid på WL Gore & Associates. Närmast kommer Anders Waas från posten som VD för TikoMed.

Beslut om styrelsearvode (punkt 7)
Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor till Kristian Sandberg och Anders Waas.

Övrigt
Fullständigt beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 8), i Göteborg samt på bolagets webbplats www.toleranzia.com senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i november 2017
Toleranzia AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig-görande den 22 november 2017.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en teknologiportfölj för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus är den autoimmuna nerv‐muskelsjukdomen myastenia gravis för vilken läkemedels­kandidaten TOL2 utvecklas. Myastenia gravis är en relativt sällsynt autoimmun nerv-muskelsjukdom, som förekommer hos totalt cirka 200 000 människor i EU och USA tillsammans. Sjukdomen uppträder hos båda könen, men drabbar oftast yngre kvinnor (< 40 år) och äldre män ( >60 år). Sjukdomen orsakas av en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet, som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på:
www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here