Halvårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

24 August - 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed halvårsrapport för det första halvåret 2017.

Sammanfattning av det första halvåret 2017

Sex månader (2017-01-01 – 2017-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 918 750 SEK (-2 224 470 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,28 SEK).
  • Soliditeten uppgick till 89,0 % (89,9 %).

 Tre månader (2017-04-01 – 2017-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 594 354 SEK (-1 122 603 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,14 SEK).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 992 814 aktier per 2017-06-30.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

I juni hölls årsstämma i Toleranzia. Stämman beslutade bland annat om att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av företrädesemission. Fullständig kommuniké från årsstämma finns att tillgå på Bolagets hemsida.

I slutet av kvartalet informerade Bolaget om optimeringsarbetet avseende tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL1. Bolaget har under perioden genomfört förändringar i processen och därigenom uppnått en renare produkt som uppfyller de kvalitetskrav som ställs på biologiska läkemedel. Det fortsatta arbetet med att öka utbytet i processen, vilket är nödvändigt för att få en kommersiellt attraktiv tillverkningsekonomi, sker som tidigare i samarbete med Leads To Development SARL (”L2D”). Det utökade arbetet med tillverkningsprocessen medför att den tidigare meddelade övergripande tidplanen förskjuts något och den första kliniska studien planeras att starta 2019.

Övriga händelser

Den 15-17 maj 2017 arrangerades det stora internationella myastenia gravis-mötet i New York, USA. Toleranzia – representerat av VD, affärsutvecklingschef, programdirektör samt forskningschef och tillika grundare – samlade under konferensen sitt internationella nätverk av experter och samarbetspartners till ett rådgivande möte. Vid mötet diskuterades prekliniska försök i djurmodeller och kliniska studier i myastenia gravis-patienter. En mängd värdefulla synpunkter som kommer att tas till vara i Toleranzias pågående och planerade prekliniska och kliniska program framkom.

Inom ramen för Toleranzias forskningsverksamhet pågår, som tidigare kommunicerats, ett parallellt utvecklings- och utvärderingsarbete av Bolagets två tolerogener, TOL1 och TOL2. Det prekliniska utvecklingsarbetet har under sommaren genomförts delvis i samarbete med Hellenic Pasteur-institutet i Aten och har bland annat omfattats av prekliniska aktiviteter med försök i en modell i råtta, där sjukdomen induceras med den mänskliga formen av acetylkolinreceptorn vilket i många avseenden ger en relevant human-lik sjukdomsbild.

VD Charlotte Fribert kommenterar

Forskningsverksamheten har under perioden som gått huvudsakligen präglats av fortsatt prekliniskt utvecklings- och utvärderingsarbete avseende TOL1 och TOL2 samt av försöken med att förbättra produktionsprocessen för TOL1, vilket genomförs tillsammans med L2D.

Såhär långt har vi uppnått en avsevärt renare produkt än tidigare och arbetet fortsätter nu med målet att utveckla en tillverkningsprocess som är kommersiellt attraktiv.

I det pågående prekliniska utvecklingsarbetet med TOL1 och TOL2, som drivs i nära forskningssamarbete med Pasteur-institutet i Aten, studeras variabler som är centrala för utformning av de kommande kliniska studierna. Vi kan med glädje konstatera att vi i samarbetet har en effektiv partner med internationellt ledande kompetens inom myastenia gravis.

Göteborg den 24 augusti 2017
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877‐2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv‐muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken Bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på AktieTorget den 16 december 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i Toleranzia till 7 992 814 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under det andra kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets projektportfölj inom myastenia gravis. Vid andra kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 11,0 MSEK (19,4) och en soliditet om 89,0 % (89,9 %).

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för halvårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3                                                                2017-11-17

Bokslutskommuniké 2017                                              2018-02-23

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 24 augusti 2017

Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören        

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2017-08-24.

Subscribe to Toleranzia’s news here