Halvårsrapport 2016-01-01 – 2016-06-30

25 August - 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed rapport för det första halvåret 2016.

Sammanfattning av det första halvåret 2016

Sex månader (2016-01-01 – 2016-06-30)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (66 002 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 224 470 SEK (-819 564 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,10 SEK) före utspädning och -0,21 SEK (-0,08 SEK) efter utspädning.
  •  Soliditeten uppgick till 89,9 % (41,4 %).

Tre månader (2016-04-01 – 2016-06-30)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 122 603 SEK (-533 367 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,07 SEK) före utspädning och -0,11 SEK (-0,05 SEK) efter utspädning.


Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 902 000 aktier per 2016-06-30.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

Den 4 april meddelade Toleranzia att Charlotte Fribert, dåvarande Chief Operating Officer (COO) i Bolaget, utsågs till VD efter Björn Löwenadler, som återgick till rollen som Business Development Director (BDD). Fribert tillträdde posten den 11 april 2016.

Den 28 april meddelades att Toleranzia erhållit EPO:s formella godkännande av patent nr. EP2633054, som skyddar Toleranzias tolerogen‐plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar.

Den 3 maj publicerade Toleranzia årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen finns för nedladdning via www.toleranzia.se och www.aktietorget.se.

Den 18 maj meddelade Toleranzia att Andreas Blom rekryterats för att efterträda Håkan Sterner som Chief Financial Officer (CFO), då Sterner gick i pension. Blom tillträdde posten den 25 maj 2016.

Den 10 juni hölls årsstämma i Toleranzia. Stämmokommuniké finns publicerad på www.toleranzia.se och www.aktietorget.se.

Händelser efter periodens utgång

Den 8 juli meddelade Toleranzia att två olika in vivo-farmakologiska studier, avseende möjliga administreringsvägar samt dos-respons för Toleranzias tolerogen, genomförts under våren med goda resultat. Båda studiernas resultat ger viktig information inför de prekliniska toxicitets- och säkerhetsfarmakologiska studier som är planerade att initieras under slutet av 2016.

Den 5 augusti informerade Toleranzia om att valideringsprocessen för Bolagets beviljade Europapatent (meddelades den 28 april), som skyddar Toleranzias tolerogen-plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar, slutförts. Bolagets plattformsteknologi har därmed beviljats patentskydd till och med år 2031 på en omfattande del av den europeiska marknaden, inbegripande en befolkning om cirka 400 miljoner.

Den 12 augusti rapporterade Toleranzia resultat från en immunologisk studie på humana immunceller/lymfocyter. Resultaten av den translationella studien bekräftar Toleranzias val av peptid i läkemedelskandidaten och ger Bolaget ett viktigt stöd inför den kommande kliniska fas I/IIa-studien som är planerad att initieras under 2017.

VD Charlotte Fribert kommenterar

Sommaren lider mot sitt slut och det är dags att ta nya krafttag inför hösten. Först vill jag dock summera årets andra kvartal, som kännetecknades av fortsatta prekliniska framsteg och små förändringar i organisationen.

Kvartalet inleddes med att Toleranzia bytte VD – jag fick ta över posten efter Björn Löwenadler, som vid mitt tillträde återgick till rollen som Business Development Director. För mig har det varit en spännande period och samtidigt som VD-uppgiften var ny för mig så var det ett naturligt steg. Jag och Björn arbetar nära varandra och vi har således ett bra utbyte av erfarenheter.

Under april månad fick vi beskedet att Europapatentverket utfärdat ett godkännande avseende vår patentansökan som skyddar tolerogen-plattformen. I och med det är patentet nu godkänt i Europa, Australien, Kina och Japan. Valideringsprocessen i utvalda länder i Europa avslutades i augusti och de europeiska länder vi valt att validera patentet i är Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz & Liechtenstein, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Vi har därmed ett starkt skydd i Europa.

Beträffande organisationsändringar har vi – utöver byte av VD – fått en ny CFO. Andreas Blom, som tillträtt tjänsten efter Håkan Sterner, har nu suttit på Toleranzias CFO-post i tre månader. Förutom att arbeta tillsammans med Toleranzia är Andreas även ekonomichef för portföljen vid GU Ventures AB och har bra erfarenhet av bolag som Toleranzia – bolag som är i utvecklingsfas. Andreas är ett mycket välkommet tillskott till Toleranzia. Jag vill givetvis även passa på att officiellt tacka Håkan för Toleranzia-tiden och önska en härlig, väl värd pension.

I juli kunde vi glädjande meddela att de två olika in vivo farmakologiska studier som vi genomfört under våren visar goda resultat. Studierna undersökte möjliga administreringsvägar och dos-respons för vårt tolerogen och resultaten vägleder oss inför kommande toxicitets- och säkerhetsfarmakologiska studier. Dessa studier har vi för avsikt att påbörja under det fjärde kvartalet.

Under augusti har vi även haft glädjen att rapportera resultatet av den translationella studie vi genomfört under första halvåret 2016. Genom studien, vilken vi genomförde tillsammans med Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset, har vi fått bekräftat att myastenia gravis-patienter reagerar på den peptid vi valt till vår läkemedelskandidat.

För oss på Toleranzia är det givetvis – vid sidan av forskningen – viktigt att vara ute och visa vad Bolaget gör. Därför arbetar vi aktivt med deltagande vid olika sammankomster, som konferenser och investerar­träffar. I slutet av april höll vi en presentation på World Orphan Drug Congress USA och i början av juni höll vi en presentation på Sedermeradagen i Göteborg – en presentation som finns att titta på via vår hemsida. Där finns även ett ”HemmaHos”-reportage som gjordes av FinWire TV samt en intervju som gjordes av SPEKPodden; båda i början av juni. Dessutom intervjuades vår CSO Nils Lycke av den svenska tidskriften Framtidens Forskning i början av juni. Härutöver analyserades Bolaget i augusti av Svenska Dagbladets oberoende analystjänst BörsPlus. Det är väldigt roligt att analytikerna, precis som vi, tycker att Toleranzia är ett intressant bolag som de valt att analysera. Analysen finns tillgänglig för BörsPlus prenumeranter på SvD:s hemsida och på AktieTorgets hemsida.

Den närmsta tiden utgörs för Toleranzia av fortsatt prekliniskt arbete och förberedelser inför tox- och säkerhetsstudierna.

Göteborg den 25 augusti 2016
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877‐2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv‐muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken Bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

  

Bolagsstruktur och aktieinnehav

 Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Toleranzias aktie noterades på AktieTorget den 16 december 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i Toleranzia till 7 902 000 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner av serie TO 1

 I samband med listningsemissionen emitterades, utöver 2 750 000 aktier, 2 750 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Toleranzia till en kurs om 7,30 – 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 november – 7 december 2016.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets tolerogen-plattform, framförallt avseende myastenia gravis. Vid andra kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 19,3 MSEK (0,7) och en soliditet om 89,9 % (41,4 %). 

  Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 Principer för halvårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2016                                                       2016-11-14
Bokslutskommuniké 2016                                                  2017-02-23

 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

 

Göteborg den 25 augusti 2016
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören         

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-08-25.

Subscribe to Toleranzia’s news here