Föreslagna styrelseförändringar i Toleranzia

11 June - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) föreslås genomföra förändringar i styrelsen i samband med årsstämman på fredag den 12 juni 2020. Antalet ordinarie styrelseledamöter föreslås utökas från sex till sju. Vidare föreslås två nya ledamöter, Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl, med erfarenhet av orphan-läkemedel och USA-marknaden, för inval till styrelsen.

Aktieägare representerande cirka 12,2 procent av rösterna i Toleranzia har lämnat följande föreslag till Bolagets årsstämma den 12 juni 2020:

– Att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant (punkt 9 på dagordningen).

– Att Maarten Kraan, Eva Lindgren, Anders Milton, Kristian Sandberg och Anders Waas omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Klementina Österberg omväljs som styrelsesuppleant (punkt 10 på dagordningen).

– Att Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl nyväljs som ordinarie styrelseledamöter (punkt 10 på dagordningen).

– Att styrelsearvode skall utgå med 90 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till styrelseordförande och 45 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till vardera ordinarie styrelseledamot (punkt 11 på dagordningen).

– Att suppleant inte uppbär arvode så länge den inte inträder i en ledamots ställe permanent till nästa årsstämma. Om den inträder i en ledamots ställe permanent föreslås att den tar över avgående ledamots kvarvarande arvode för verksamhetsåret (punkt 11 på dagordningen).

Samtliga om- och nyval ska gälla för tiden fram till nästkommande årsstämma. Ola Rönn kommer att avtackas som ordinarie styrelseledamot.

De nya föreslagna kandidaterna presenteras närmare här:

Jan Mattsson
Jan Mattsson, PhD, har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsbranschen. Jan är medgrundare av Albireo Pharma, ett bolag numera listat på US NASDAQ, som fokuserar på orphan-leversjukdomar, där han för närvarande är vetenskaplig chef (CSO) och VD för de svenska bolagen. Innan han startade Albireo 2008, innehade han olika ledande positioner inom forskning och utveckling på AstraZeneca. Jan har erfarenhet av forskning & utveckling under alla faser av läkemedelsutveckling inom en rad terapiområden men också inom internationell affärsutveckling, finansiering och bolagsstyrning. Jan är för närvarande styrelseledamot i Albireo AB och Elobix AB.

Ann-Charlotte Rosendahl
Ann-Charlotte Rosendahl, civilekonom, har över 20 års erfarenhet av utveckling, kommersialisering och lansering av läkemedel internationellt. Hon har innehaft ledande befattningar inom MSD, AstraZeneca och Roche, samt har bott och arbetat i USA och Schweiz under ett antal år. Hon kommer närmast från rollen som ansvarig för övergripande marknads- och lanseringsstrategier globalt inom Roche och dessförinnan som Global VP, läkemedel hjärta-kärl, inom AstraZeneca. Ann-Charlotte har även erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete inom biotech, samt av affärsutveckling och styrelsearbete. Idag är hon VD för Sobrera Pharma AB i GU Ventures portfölj.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
Detta förslag är mycket välkommet och väldigt positivt för Toleranzia. Med Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl breddar styrelsen sin kunskapsbas med två mycket meriterade läkemedelsutvecklare med lång erfarenhet av utveckling av orphan-läkemedel och kommersialisering internationellt. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till avgående Ola Rönn för hans stora engagemang och mycket viktiga insatser som ordinarie styrelseledamot i Toleranzias sedan Bolagets start 2011 och som styrelseordförande sedan 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post:
charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here