Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-09-30

2 November - 2020

Tredje kvartalet samt januari – september 2020

Nio månader, 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 267 124 SEK (-4 300 801 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,28 SEK).

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 062 842 SEK (-1 841 118 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,12 SEK).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 54 346 041 aktier per 2020-09-30.

Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Toleranzia meddelade status och tidsplan för storskalig produktion av TOL2. Enligt den uppdaterade tidsplanen beräknas 3P Biopharmaceuticals leverera GMP material till den kliniska studien i patienter under det fjärde kvartalet 2021, varefter studien kan inledas under 2022.
 • Toleranzia lanserade sitt andra läkemedelsprojekt, TOL3, för behandling av den autoimmuna orphan-sjukdomen ANCA vaskulit, för vilken Toleranzias toleransteknologi bedöms ha stor potential.
 • Toleranzia meddelade en oförändrad och fortsatt verksamhetsutveckling under COVID-19 pandemin.
 • Toleranzia erhöll cirka 2 miljoner SEK i finansiellt bidrag från Vinnova inom utlysningen "Innovationsprojekt i små och medelstora företag" avseende läkemedelskandidaten TOL3.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Toleranzia erhöll cirka 600 tusen SEK i finansiellt bidrag från Swelife för projektet "Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling", avseende läkemedelskandidaten TOL2.
 • Toleranzia utsåg Mangold Fondkommission till likviditetsgarant.
 • Teckningstiden avslutades för teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av aktier i Toleranzia. Som förväntat nyttjades inga TO2.
 • Toleranzias styrelse utökades med två nya ledamöter, Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl. De valdes in på årsstämman och tillför Bolaget kompetens inom internationell affärsutveckling, läkemedelsutveckling inom orphan-indikationer samt marknads- och lanseringsstrategier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Toleranzia genomförde en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 45,4 MSEK. Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och tecknades till totalt 392,0 procent.
 • Toleranzia genomförde en riktad emission till garanter som valt att erhålla ersättning i form av aktier i samband med den genomförda övertecknade företrädesemissionen.
 • Toleranzia meddelade preliminära data som pekar mot en viktig förbättring av produktiviteten i tillverkningen av TOL2.
 • Toleranzia meddelade avsikt om listbyte Från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).
 • Toleranzia godkändes för notering på Nasdaq First North med första handelsdag den 15 oktober 2020

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Handel i Toleranzias aktier och teckningsoptioner av serie TO3 på Nasdaq First North inleddes den 15 oktober, med kortnamnen TOL respektive TOL TO3 och ISIN koderna SE0007438577 respektive SE0014808408.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30
3 mån. 3 mån. 9 mån. 9 mån.
Nettoomsättning  –  –  –  –
Rörelseresultat -1 062 842 -1 839 565 -3 266 976 -4 290 214
Resultat efter skatt -1 062 842 -1 841 118 -3 267 124 -4 300 801
Balansomslutning 73 297 235 25 854 646 73 297 235 25 854 646
Periodens kassaflöde            36 327 466          -1 859 445 26 472 793 -6 995 722
Likvida medel 47 330 647 9 321 379 47 330 647 9 321 379
Eget kapital 70 001 441 23 284 247 70 001 441 23 284 247
Resultat per aktie -0,02 -0,12 -0,06 -0,28
Soliditet (%) 95,5 90,1 95,5 90,1
Antal utestående aktier på balansdagen (st) 54 346 041 15 534 170 54 346 041 15 534 170
Genomsnittligt antal aktier (st) 22 253 875 15 534 170 20 885 916 15 534 170
Medelantalet anställda 3 3 3 3

VD har ordet

Toleranzia tar viktiga steg i Bolagets fortsatta utveckling

Under det tredje kvartalet stärkte Bolagets sin finansiella ställning och genomförde en alltigenom lyckad företrädesemission som tillförde drygt 45 MSEK före emissionskostnader. Intresset för Toleranzia visade sig vara väldigt stort och emissionen tecknades till nästan 400 procent. Dessutom gjordes kort därpå en riktad emission till de garanter, i den fullt garanterade företrädesemissionen, som önskade erhålla sin ersättning i form av aktier i Toleranzia. Med den starka kassa som Toleranzia nu förfogar över har Bolaget ett solitt fundament för den fortsatta utvecklingen av läkemedels­kandidaten TOL2 för behandling av patienter med den autoimmuna orphan-sjukdomen myastenia gravis. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla nya och gamla investerare för det stora förtroende som ni visat Bolaget. Det är tack vare er som vi får möjlighet att utveckla ett unikt läkemedel att erbjuda patienter och bygga ett framgångsrikt biotech-företag. Jag vill också rikta ett tack till Mangold Fondkommision, vår partner i emissionen, för ett mycket gott samarbete.

Som ytterligare ett viktigt steg i Bolagets fortsatta utveckling har vi genomfört ett byte av marknadsplats för handel med Bolagets aktie från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Med detta steg hoppas vi att kraftfullt kunna öka Toleranzias synlighet, attrahera nya ägare och nytt kapital samt öka likviditeten i aktien. Efter tredje kvartalets utgång, den 15 oktober, firades starten av den första handelsdagen för aktien på Nasdaq med traditionell klockringning. Under rådande pandemi skedde detta på distans, via videokonferens mellan Göteborg och Stockholm.

Verksamhetsmässigt kunde vi glädjande meddela att vår samarbetspartner för storskalig tillverkning, 3P Biopharmaceuticals, med den nya cellbanken som tagits fram för produktion av TOL2, lyckats uppnå en produktivitet som är mer än dubbelt så hög som i den optimerade lab-skale-process som Bolaget tidigare utvecklat. Vår bedömning är att detta ger en god möjlighet till att uppnå en kraftig förbättring av tillverkningsmetoden i stor skala. Vi väntar nu på färdigställande av processutvecklingen för den storskaliga tillverkningsprocessen och framtagning av material för den regulatoriska toxikologiska studie som ska starta nästa år.

Med kontinuerligt fokus på säkerhet och hälsa under den pågående pandemin löper verksamheten fortsatt på utan någon väsentlig inverkan till följd av Covid-19. Detta är särskilt viktigt nu då vi går in i en kallare årstid då vistelse och kontakter sker alltmer i inomhusmiljö. Glädjande nog har Bolaget, som många andra, utvecklat den digitala kommunikationen till ett effektivt och säkert verktyg inom alla delar av verksamheten. Som tidigare följer vi noga myndigheters rekommendationer och beslut för att snabbt kunna vidta åtgärder som bibehåller en säker och väl fungerande verksamhet.

Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 2 november 2020

Om Toleranzia

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm sedan den 15 oktober 2020. Tidigare handlades aktien på Spotlight Stock Market. Aktien har ISIN-kod SE0007438577 och kortnamn TOL. Antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 30 september 2020 till 54 346 041 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 6 793 255 kr. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser och nås på: ca@mangold.se.

Nyemission
Styrelsen beslutade den 21 augusti 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 juni 2020, om en nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen av units (”Företrädesemissionen”) blev kraftigt övertecknad och tecknades till totalt 392,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 45,4 MSEK före emissions- och garantikostnader. Bolaget tillfördes 30 291 630 aktier och aktiekapitalet efter emissionen uppgick till 6 310 756,378 SEK. Styrelsen beslutade den 23 september 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 juni 2020, om en riktad nyemission av aktier till de garanter som valt att erhålla ersättning i form av aktier med anledning av den nyligen genomförda Företrädesemissionen. Bolaget tillfördes 3 859 990 aktier och aktiekapitalet efter emissionen uppgick till 6 793 255,12 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO3
Toleranzias teckningsoptioner av serie TO3 handlas på Nasdaq First North Stockholm sedan 15 oktober 2020. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0014808408 och kortnamn TOL TO3. En (1) teckningsoption av serie TO3 ger innehavaren rätt till teckning av en (1) ny aktie i Toleranzia. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 1 september och den 15 september 2021. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti till och med 27 augusti 2021, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 2,25 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 3 155 378,125 SEK genom utgivande av 25 243 025 nya aktier.

Finansiell utveckling
Bolaget har under de första nio månaderna i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis. Vid tredje kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 47,3 MSEK (9,3) och en soliditet om 95,5 % (90,1 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké 2020                                                  2021-02-25

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 2 november 2020
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

Subscribe to Toleranzia’s news here