Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ)

9 June - 2017

Idag, den 9 juni 2017, hölls årsstämma i Toleranzia AB (”Toleranzia”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade om att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställan­de av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 60 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 40 000 kronor till de ordinarie styrelseledamöterna, exkluderande eventuell styrelseledamot nominerad av GU Ventures AB. Vidare utsåg stämman en revisor och beslut fattades om att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor
Stämman beslutade att Patrik Dahlqvist, Nils Lycke, Elisabet Litsmark Nordenstam, Ola Rönn och Klementina Österberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Andreas Blom omväljs som styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Ernst & Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Stämman avtackade avgående styrelsesuppleant Jan Pilebjer.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse

Ny beslutad lydelse

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Stämman beslutade om denna ändring med anledning av krav från marknadsplatsen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till näst­kom­mande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av högst 890 000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 10 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrel­sen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Göteborg i juni 2017
Toleranzia AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here