Idag är sista dagen för handel med uniträtter i Toleranzias företrädesemission

6 November - 2019

I dag, den 6 november 2019, är sista dagen för handel med uniträtter i Toleranzia AB:s (publ) pågående företrädesemission. Uniträtterna är upptagna för handel på Spotlight Stock Market. Teckningstiden i företrädesemissionen pågår till och med fredag klockan 15.00, den 8 november 2019.

Observera att förvaltare ofta tidigarelägger sista svarsdag. Om du därför avser att teckna uniträtter via en förvaltare kan sista teckningsdagen infalla redan i morgon den 7 november. För mer information kontakta din bank.

Viktiga datum

  • Teckningsperiod i företrädesemissionen: 23 oktober – 8 november 2019.
  • Handel i uniträtter: 23 oktober – 6 november 2019.
  • Observera att om du avser att teckna units via en förvaltare kan sista teckningsdagen infalla redan i morgon den 7 november. För mer information kontakta din bank.
  • Sista dag att teckna units med och utan stöd av uniträtter: 8 november 2019.
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen är omkring den 13 november 2019.

Om du avser att teckna aktier via DNB Bank ASA, filial Sverige, ska anmälningssedeln vara DNB tillhanda senast kl. 15.00 den 8 november 2019.

Villkor              
Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att tillgå på bolagets hemsida www.toleranzia.se.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here