Halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

24 August - 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018.

Sammanfattning av det första halvåret 2018

Sex månader (2018-01-01 – 2018-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 956 729 SEK (-2 918 750 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,37 SEK).
  • Soliditeten uppgick till 93,5 % (89,0 %).

 Tre månader (2018-04-01 – 2018-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 523 879 SEK (-1 594 354 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,20 SEK).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier per 2018-06-30.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

I juni hölls årsstämma i Toleranzia. Stämman beslutade bland annat att välja in tre nya styrelseledamöter till Toleranzias styrelse – Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton. Samtidigt omvaldes Ola Rönn, Kristian Sandberg och Anders Waas som ordinarie styrelseledamöter och valdes Klementina Österberg som ny styrelsesuppleant. Avgående styrelseordföranden Elisabet Litsmark Nordenstam och styrelseledamoten Patrik Dahlqvist tackades för mycket goda insatser. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av företrädesemission. Fullständig kommuniké från årsstämma finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Övriga händelser

I april deltog Toleranzias VD, Charlotte Fribert, i den internationella konferensen ”First Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit” – en konferens som fokuserade helt och hållet på den typ av teknologi som Toleranzia tillämpar för att utveckla läkemedel och som samlade ett stort antal industriella intressenter i fältet.

I juni, vid det konstituerande styrelsemötet som hölls kort efter årsstämman, beslutade styrelsen att utse Ola Rönn till ny styrelseordförande.

Under andra kvartalet har bolagets verksamhetsfokus legat på fortsatt arbete med tillverkningsprocessen för TOL2 samt på att undersöka de farmakodynamiska och farmakokinetiska egenskaperna hos TOL2 in vivo. Bland annat löper sedan början av juli en viktig studie där vi kartlägger hur TOL2 distribueras i kroppen efter injektion.

VD Charlotte Fribert kommenterar

Toleranzias verksamhet under 2018 inleddes, som jag tidigare nämnt, mycket positivt med en viktig förstärkning av Bolagets team genom vår nya Chief Medical Officer och med en nära fulltecknad företrädesemission.

Vid årsstämman i mitten av juni fick även Bolagets styrelse en viktig förstärkning genom inval av tre nya medlemmar med ledande kompetens inom läkemedelsutveckling och finansiering. Jag ser mycket fram emot att arbeta nära dem för att säkerställa att Toleranzia fortsätter att utvecklas på bästa sätt. Samtidigt vill jag passa på att tacka styrelsemedlemmarna Elisabet Litsmark Nordenstam och Patrik Dahlqvist för deras betydelsefulla insatser och önska dem lycka till i såväl innevarande som nya roller.

Bolagets fortsatta fokus på den prekliniska verksamheten, tillsammans med våra externa samarbetspartners, löper enligt plan och vi räknar med att under det tredje kvartalet kunna påbörja inledande toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studier med TOL2.

Efter en välbehövlig semester är nu hela Toleranzia´s team åter på plats för att fortsätta att driva utvecklingsarbetet med att ta bolagets läkemedelskandidat TOL2 fram till kliniska studier i människa.

Göteborg den 24 augusti 2018
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Under första kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission och antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 30 juni 2018 till 15 534 170 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling

Bolaget har under det första och andra kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis. Vid andra kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 20,5 MSEK (11,0) och en soliditet om 93,5 % (89,0 %).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3                                                                2018-11-16
Bokslutskommuniké 2018                                                  2019-02-21

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.
Göteborg den 24 augusti 2018
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören        

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-08-24.

Subscribe to Toleranzia’s news here