Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

16 November - 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed rapport för de första nio månaderna 2018.

 

Tredje kvartalet, samt januari-september 2018

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 177 520 SEK (-899 245 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,8 SEK (-0,11 SEK).

Årets första nio månader, 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 134 249 SEK (-3 817 995 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,27 SEK (-0,48 SEK).
 • Soliditeten uppgick till 93,4 % (89,7 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier per 2018-09-30.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Kartläggning av hur TOL2 distribueras i kroppen inleds; ett första delmoment i de toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studierna av TOL2

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Toleranzias Business Develpment Director på plats under BIO-Europe 2018 i Köpenhamn
 • Framgångsrikt slutförd distributionsstudie som visar att TOL2 snabbt och effektivt når de organ som är de viktigaste för toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ som av patient­säkerhetsskäl inte bör påverkas
 • Samarbete inleds med kommunikationsexpert

Väsentliga händelser under perioden januari-september 2018

 • Ola Rönn utsedd till ny styrelseordförande
 • Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton invalda som nya styrelseledamöter och Klementina Österberg vald som ny styrelsesuppleant
 • Toleranzias VD på First Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit i Boston
 • Toleranzias företrädesemission tecknad till cirka 94 %
 • Toleranzia förstärker kompetensen i ledningen genom Vidar Wendel-Hansen, ny Chief Medical Officer

VD har ordet

En framgångsrik period i Toleranzias utveckling
Det tredje kvartalet har varit både hektiskt och framgångsrikt för Toleranzia. Vårt team arbetar tillsammans med våra externa samarbetspartners fokuserat och intensivt för att ta vår läkemedelskandidat TOL2 genom de prekliniska aktiviteterna och vidare till kliniska studier på människor.

Kort efter kvartalets utgång kunde vi passera en viktig milstolpe på vägen mot kliniska studier i patienter med myastenia gravis. Då avslutades den viktiga distributionsstudie som vi, tillsammans med Hellenic Pasteur Institute i Aten, genomfört med TOL2 i djurmodellen för myastenia gravis. I studien hade vi märkt TOL2 med en radioaktiv isotop, något som gör det möjligt att följa hur läkemedelskandidaten sprids i kroppen efter att den injicerats, och, än viktigare, var den ansamlas i kroppen. Målet är att TOL2 främst ska nå lever och mjälte, de organ som är de viktigaste när det gäller toleransinducering.

Jag är glad över att kunna säga att studien gav oss tydliga resultat som visar att TOL2 snabbt och effektivt når de avsedda organen. Samtidigt, och lika viktigt, kunde vi visa att TOL2 inte ansamlas i hjärta, hjärna eller lungor, vilket är mycket bra, eftersom vi av patientsäkerhetsskäl inte vill påverka dessa organ. Efter sex timmar fanns 85 procent av all den TOL2 som uppmättes ansamlad i levern. Samtidigt fanns det inga betydande mängder i vare sig hjärta, hjärna eller lungor.

Att så höga nivåer på kort tid ansamlas i levern är väldigt betydelsefullt då detta organ har en central roll när det gäller kroppens förmåga att skapa tolerans. Resultaten från studien stärker oss i vår tilltro till vårt koncept både när det gäller effekt och säkerhet. De är också viktiga för oss att ha med när vi nu arbetar vidare med de toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studierna av TOL2, som skall ge underlag för vår ansökan om klinisk prövning på människa.

Vi lever i en föränderlig värld och det är viktigt att upprätthålla kontakterna med kommande partners inom den globala läkemedelsindustrin. Därför deltog vår Chief Business Officer Björn Löwenadler, tillsammans med vår styrelseledamot Anders Waas, i den för branschen så viktiga partnering­konferensen BIO-Europe 2018, som hölls i Köpenhamn i början av november. På BIO-Europe, som brukar vara mycket givande, samlas tusentals personer och företag varje år för att diskutera och identifiera samarbetsmöjligheter. Vårt TOL2-projekt rönte stort intresse från flera stora läkemedels­bolag och ett antal nya intressanta kontakter knöts.

Vi lägger mer resurser på att öka insatserna för att nå en förbättrad kommunikation, både med våra ägare och med finansmarknadens olika aktörer. Vi har därför valt att inleda ett samarbete med Oysterberry Communication AB. Bolaget kan bli en nyckelpartner för oss i frågor som rör finansiell och strategisk kommunikation och investerarrelationer. Jag ser fram emot det samarbetet, precis som jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Toleranzias team och styrelse när vi nu, steg för steg, fortsätter den spännande resan mot ett färdigt läkemedel.

Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 16 november 2018

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Under första kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission och antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 30 september 2018 till 15 534 170 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under de första nio månaderna i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis. Vid tredje kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 18,6 MSEK (9,5) och en soliditet om 93,4 % (89,7 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter  
Bokslutskommuniké 2018                                                  2019-02-26

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 16 november 2018
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören        

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-11-16.

Subscribe to Toleranzia’s news here