Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

11 May - 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Sammanfattning av det första kvartalet 2018

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 432 850 SEK (-1 324 395 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,17 SEK).
  • Soliditeten uppgick till 87,4 % (91,0 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier per 2018-03-31.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

I januari 2018 välkomnade Toleranzia Vidar Wendel-Hansen som ny Chief Medical Officer (“CMO”) i Bolaget. I Bolagets fokuserade arbete för att nå klinisk fas är en CMO en central kompetens att nu knyta till ledningsgruppen. Toleranzia tackade samtidigt av professor Nils Lycke från rollen som Chief Scientific Officer (“CSO”) i och med att han helt återgick till sin akademiska forskning och det löpande samarbetet med Toleranzia inom ramen för denna.

Styrelsen i Toleranzia beslutade den 18 januari, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, om en företrädesemission av högst 7 992 814 aktier, som vid full teckning kunde ge Toleranzia ett tillskott på cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

I mars 2018 meddelade Toleranzia att Bolagets företrädesemission tecknades till cirka 22,6 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om cirka 94 procent. Toleranzia tillfördes därmed cirka 22,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Charlotte Fribert kommenterar

Året har inletts mycket positivt med en viktig förstärkning av Bolagets team och med en väl tecknad företrädesemission. Genom emissionen har Bolaget fått resurser till att genomföra en storskalig produktion av läkemedels­kandidaten TOL2 samt toxikologi- och säkerhetsstudier och förberedelser för kliniska prövningar i människa. Toleranzia bedriver för närvarande tillsam­mans med vår prekliniska samarbetspartner L2D och kontrakts­tillverkaren PX’ ett fokuserat arbete med avsikt att skala upp tillverknings- och renings­processen för TOL2. Målet är att, via en storskalig process, ta fram tillräckliga mängder av TOL2 för att Bolaget ska kunna inleda toxikologi- och säkerhetsstudier. Parallellt fortsätter arbetet med att genomföra in vivo farmako­logiska studier i samarbete med Hellenic Pasteur Institutet i Aten. Närliggande mål i dessa studier är att fastställa den dos och det doseringsschema som ska ligga till grund för utformning av den toxikologiska studien och även för beräkning av dos för kommande kliniska studier.

Sammanfattningsvis fokuserar jag och hela teamet som arbetar i Toleranzia nu all kraft i verksamheten på att driva utvecklingsarbetet med att ta TOL2 fram till kliniska studier i människa.

Göteborg den 11 maj 2018
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Toleranzias aktie noterades på AktieTorget den 16 december 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Under första kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission och antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 31 mars 2018 till 15 534 170 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling

Bolaget har under det första kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets tolerogen-plattform, framförallt avseende myastenia gravis. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 25,5 MSEK (12,9) och en soliditet om 87,4 % (91,0 %).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport                                                                 2018-08-24
Delårsrapport 3                                                                2018-11-16
Bokslutskommuniké 2018                                                2019-02-21

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 11 maj 2018
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören        

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-05-11.

Subscribe to Toleranzia’s news here