Bokslutskommuniké 2020-01-01 – 2020-12-31

25 February - 2021

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2020

Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 894 437 (-7 559 705) SEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,37) SEK
 • Soliditeten uppgick till 93,6 (90,5) procent
 • Ingen utdelning föreslås för 2020

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 627 312 (-3 258 904) SEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 (-0,10) SEK

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 54 346 041 aktier per 2020-12-31.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB, organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Toleranzia meddelade status och tidsplan för storskalig produktion av TOL2. Enligt den uppdaterade tidsplanen beräknas 3P Biopharmaceuticals leverera GMP material till den kliniska studien i patienter under det fjärde kvartalet 2021, varefter studien kan inledas under 2022.
 • Toleranzia lanserade sitt andra läkemedelsprojekt, TOL3, för behandling av den autoimmuna orphan-sjukdomen ANCA vaskulit, för vilken Toleranzias toleransteknologi bedöms ha stor potential.
 • Toleranzia meddelade en oförändrad och fortsatt verksamhetsutveckling under COVID-19 pandemin.
 • Toleranzia erhöll cirka 2 miljoner SEK i finansiellt bidrag från Vinnova inom utlysningen “Innovationsprojekt i små och medelstora företag” avseende läkemedelskandidaten TOL3.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Toleranzia erhöll cirka 600 tusen SEK i finansiellt bidrag från Swelife för projektet “Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling”, avseende läkemedelskandidaten TOL2.
 • Toleranzia utsåg Mangold Fondkommission till likviditetsgarant.
 • Teckningstiden avslutades för teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av aktier i Toleranzia. Som förväntat nyttjades inga TO2.
 • Toleranzias styrelse utökades med två nya ledamöter, Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl, som tillför Bolaget kompetens inom internationell affärsutveckling, läkemedelsutveckling inom orphan-indikationer samt marknads- och lanseringsstrategier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Toleranzia genomförde en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 45,4 MSEK. Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och tecknades till totalt 392,0 procent.
 • Toleranzia genomförde en riktad emission till garanter som valt att erhålla ersättning i form av aktier i samband med den genomförda övertecknade företrädesemissionen.
 • Toleranzia meddelade preliminära data som pekar mot en viktig förbättring av produktiviteten i tillverkningen av TOL2.
 • Toleranzia meddelade avsikt om listbyte Från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).
 • Toleranzia godkändes för notering på Nasdaq First North med första handelsdag den 15 oktober 2020

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Handel i Toleranzias aktier och teckningsoptioner av serie TO3 på Nasdaq First North inleddes den 15 oktober, med kortnamnen TOL respektive TOL TO3 och ISIN koderna SE0007438577 respektive SE0014808408.
 • David Wahlund utsågs till ny CFO i Toleranzia.
 • Toleranzia meddelade att den viktiga Master Cell-banken för TOL2 är färdigutvecklad och kvalitetskontrollerad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Toleranzia meddelade nya lovande resultat i tillverkningen av TOL2 efter odling i 10 liters skala hos kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals som indikerar en ytterligare viktig förbättring av produktiviteten.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån.
Nettoomsättning  –  –  –  –
Rörelseresultat -1 646 172 -3 256 149 -4 913 149 -7 555 363
Resultat efter skatt -1 627 312 -3 258 904 -4 894 437 -7 559 705
Balansomslutning 72 575 582 38 651 920 72 575 582 38 651 920
Periodens kassaflöde -4 179 596 11 536 475 22 293 197 4 540 753
Likvida medel 43 151 051 20 857 854 43 151 051 20 857 854
Eget kapital 67 923 487 34 987 269 67 923 487 34 987 269
Resultat per aktie -0,03 -0,16 -0,09 -0,37
Soliditet (%) 93,6 90,5 93,6 90,5
Antal utestående aktier på balansdagen (st) 54 346 041 20 194 421 54 346 041 20 194 421
Genomsnittligt antal aktier (st) 54 346 041 17 256 599 29 296 658 15 968 505
Medelantalet anställda 3 3 3 3

Vd har ordet

2020 – ett annorlunda men framgångsrikt år för Toleranzia

Trots att 2020 framstår som ett mycket utmanande år på många olika plan och för stora delar av vårt samhälle har Toleranzia lyckats bedriva sin verksamhet enligt uppsatta mål och planer. Inom huvud­projektet TOL2 har vi genomfört en rad nyckel­aktiviteter som tagit vår första läkemedels­kandidat viktiga steg framåt mot kliniska studier i patienter med den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis (MG).

Toleranzia stärkte också sin finansiella ställning med en företrädesemission som under september tillförde drygt 45 MSEK före emissionskostnader, vilket gav oss en solid bas för den fortsatta verksamheten. I samband med emissionen kunde vi glädjande konstatera att intresset för bolaget är väldigt stort och emissionen tecknades till nästan 400 procent. I anslutning till emissionen togs dessutom ytterligare ett viktigt steg i Bolagets fortsatta utveckling genom bytet av marknadsplats för Bolagets aktie från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Avsikten med bytet är att öka Toleranzias synlighet, attrahera nya ägare och nytt kapital samt öka likviditeten i aktien. Första handelsdagen, den 15 oktober, firades med traditionell klockringning på distans, via videokonferens mellan Göteborg och Stockholm.

I det viktiga samarbetet med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals (3P) vars syfte är att framställa läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala och producera material för den kommande kliniska studien har vi tagit viktiga steg framåt med utvecklingen av en ny hög-producerande cell-linje, framtagningen av en kvalitetssäkrad cellbank (Master Cell Bank) av denna cell-linje och genomförandet av en odling i 10 L skala med mycket hög produktivitet av TOL2. Arbete med att färdigställa en reningsprocess för att få fram högkvalitativt rent TOL2 från odlingen för det återstående prekliniska programmet och den kliniska studien, en omfattande uppgift, pågår enligt plan. Uppskalning av odlingen till 100 L skala startar, som planerat, i mars.

Lyckligtvis har även 3P hittills kunnat bedriva sin verksamhet utan större inverkan från COVID-19 pandemin. Men på grund av att en stor del av att världens samlade bioteknologi- och läkemedelsverksamheter kraftsamlar enorma resurser på utveckling av vacciner och diagnostik för den globala COVID-19 pandemin, börjar tillgången på material, såsom bland annat vissa plast-och glas detaljer, filter, sprutor och kemikalier, bli begränsad eller vara föremål för långa leveranstider. Dessa material utgör även basen för övrig bioteknologi-verksamhet och tillsammans med 3P försöker vi hantera situationen genom så god framförhållning som möjligt vad gäller inköp av nödvändigt material för TOL2 tillverkningen. I nuläget är det dock inte möjligt att säkerställa att förseningar i tillverkning inte kan uppkomma på grund av materialbrist.

De åtgärder som Bolaget vidtagit för att skydda personal och verksamhet från påverkan av COVID-19 har fallit väl ut. Rutinerna för genomförande av våra interna och externa digitala möten har blivit väl etablerade och så effektiva att de kommer att förändra vår möteskultur även efter pandemin.

I dagens läge där pandemin fortfarande pågår ser jag ändå med stor förhoppning fram emot att det planerade vaccinationsprogrammet genomförs framgångsrikt under året. Därför är jag tillsammans med Toleranzias medarbetare och styrelse fortsatt optimistisk och ser fram emot ett spännande 2021 där vi, i samarbete med våra externa samarbetspartners, driver verksamheten med fokus på att leverera TOL2 för kliniska studier i människa.

Göteborg den 25 februari 2021
Charlotte Fribert
Verkställande direktör

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Finansiell utveckling
Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av bolagets projektportfölj inom MG. Vid fjärde kvartalets utgång hade Toleranzia en kassabehållning om cirka 43,2 (20,9) miljoner kronor och en soliditet om 93,6 (90,5) procent.

Förslag till disposition av Toleranzias resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Aktien
Toleranzias aktier handlas på Nasdaq First North sedan den 15 oktober 2020. Tidigare handlades aktien på Spotlight Stock Market. Aktien har ISIN-kod SE0007438577 och kortnamn TOL. Antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 31 december 2020 till 54 346 041 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 6 793 255 kr. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser och nås på: ca@mangold.se.

Årsredovisning och årsstämma
Toleranzias årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är planerad att publiceras på bolagets och Nasdaq First North Growth Markets hemsidor, www.toleranzia.se respektive www.nasdaqomxnordic.com, den 12 april 2021.

Årsstämma är planerad till den 4 juni 2021 i Göteborg. Plats för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Kommande finansiella rapporter

 • Delårsrapport för det första kvartalet 2021 offentliggörs den 6 maj 2021
 • Delårsrapport för första halvåret 2021 offentliggörs den 27 augusti 2021
 • Delårsrapport för de första nio månaderna 2021 offentliggörs den 29 oktober 2021

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Göteborg den 25 februari 2021
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören   

För vidare information, kontakta Toleranzia AB
Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
Telefon: 0763-19 98 98

Subscribe to Toleranzia’s news here