Bokslutskommuniké 2018-01-01 – 2018-12-31

26 February - 2019

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2018

Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 657 963 (-5 391 991) SEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,67) SEK
 •  Soliditeten uppgick till 90,8 (87,4) procent
 •  Ingen utdelning föreslås för 2018
 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 523 714 (-1 573 995) SEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,20) SEK

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 523 714 (-1 573 995) SEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,20) SEK

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier per 2018-12-31.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018

 • Styrelsen i Toleranzia beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, om en företrädesemission av högst 7 992 814 aktier.
 • Toleranzias företrädesemission tecknades till cirka 94 procent, vilket tillförde bolaget cirka 24 miljoner kronor.
 • Toleranzia förstärkte kompetensen i ledningen genom att rekrytera Vidar Wendel-Hansen som Chief Medical Officer.
 • Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton invaldes som styrelseledamöter och Klementina Österberg valdes som styrelsesuppleant.
 • Ola Rönn utsågs till ny styrelseordförande.
 • Toleranzias VD deltog vid Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit, som under året hölls för första gången i både USA och Europa.
 • Toleranzias Chief Business Director deltog i BIO-Europe 2018.
 • Toleranzia erhöll en halv miljon i stöd inom ramen för det EU-finansierade programmet Horizon 2020 SME instrument fas 1.
 • Toleranzia genomförde framgångsrikt det första steget i den toxikologiska och säkerhets­farmakologiska utvärderingen av läkemedelskandidaten TOL2 med en distributionsstudie, som visade att TOL2 effektivt når de organ som är de viktigaste för toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ som av patient­säkerhetsskäl inte bör påverkas.
 • Toleranzia tog nästa steg i den säkerhetsmässiga utvärderingen av TOL2 genom att inleda en immuntoxikologisk studie tillsammans med SciCross AB, som har en unik teknik för undersökning av immuntoxikologiska egenskaper hos biologiska läkemedel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Resultaten från studierna i samarbete med SciCross AB visade att det inte finns någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter på människor.
 • Toleranzia tog ytterligare ett steg i den säkerhetsmässiga utvärderingen av TOL2 genom att inleda en så kallad preliminär toxikologisk studie i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE). Studien kommer att undersöka den tänkta terapeutiska dosen samt en fem gånger högre dos avseende toxikologiska effekter.
 • Toleranzia presenterade en ny effektiv produktionsmetod för TOL2 med vilken tio gånger mer protein kan produceras i jämförelse med tidigare metod. Eftersom fördelarna med den nya produktionsmetoden är så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera den.

Utvalda finansiella data  

(SEK)

2018-10-01

2017-10-01

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

3 mån.

3 mån.

12 mån.

12 mån.

Nettoomsättning

Rörelseresultat

-1 522 320

-1 563 305

-5 660 029

-5 405 597

Resultat efter skatt

-1 523 714

-1 573 995

-5 657 963

-5 391 991

Balansomslutning

30 387 550

16 772 308

30 387 550

16 772 308

Periodens kassaflöde

-2 264 302

-2 556 366

9 397 523

-8 253 274

Likvida medel

16 317 101

6 919 578

16 317 101

6 919 578

Eget kapital

27 585 049

14 666 617

27 585 049

14 666 617

Resultat per aktie

-0,10

-0,20

-0,36

-0,67

Soliditet (%)

90,8

87,4

90,8

87,4

Antal utestående aktier på balansdagen (st)

15 534 170

7 992 814

15 534 170

7 992 814

Genomsnittligt antal aktier (st)

15 534 170

7 992 814

11 763 492

7 992 814

Medelantalet anställda

4

3

3

3

 

Vd har ordet

2018 – Ett framgångsrikt år för ett starkare Toleranzia  

Det har nu blivit dags för mig att summera år 2018 för Toleranzia, ett år som inleddes mycket positivt med förstärkning av både teamet och kassan och som avslutades med framgångsrikt passerade milstolpar.

Under mars månad slutfördes en lyckad företrädes­emission som tillförde bolaget omkring 21 MSEK efter emissionskostnader. Dessa medel är en avgörande resurs i genomförandet av det prekliniska arbetet och den inledande planeringen av den kliniska utvecklingen av TOL2. Senare under året erhöll bolaget ytterligare viktig finansiering och ett betydelsefullt vetenskapligt erkännande från EU, då TOL2-projektet, inom ramen för utlysningen SME instrument fas 1, tilldelades kvalitetsutnämningen ”seal of excellence” samt 50 000 € som stöd för ansökan inom utlysningen SME instrument fas 2, vilket kan ge upp till 18 MSEK i projektstöd för TOL2.

Toleranzias team har förstärkts väsentligt under året. Den operativa verksamheten har utökats på ett flertal punkter genom att knyta till sig nyckelpersoner inom mikrobiologi, molekylärbiologi, farmakologi och CMC för den prekliniska verksamheten samt medicinsk och regulatorisk kompetens för den kommande kliniska utvecklingen. Betydelsefull ytterligare ny kompetens och industriell erfarenhet inom projektledning, affärsutveckling, finansiering och läkemedelsutveckling har också tillförts bolaget genom tillskott av nya styrelsemedlemmar.

Bolagets externa synlighet har också kraftigt ökats under året. Representanter ur både ledningen och styrelsen har genomfört ett flertal företagspresentationer och hållit diskussioner med potentiella partners från både den europeiska och den amerikanska läkemedelsindustrin, vilka framfört intresse för Toleranzia och dess projekt inom myastenia gravis.

Vårt huvudprojekt utvecklas mycket väl. Under året och i början av 2019 har mycket viktiga resultat uppnåtts avseende TOL2s säkerhet, verkningsmekanism, fördelning i kroppen och tillverkning. Alla dessa resultat pekar mot att vår läkemedelskandidat kommer att kunna utvecklas som ett säkert och effektivt läkemedel för behandling av patienter med myastenia gravis, med en kvalitetsmässigt och kommersiellt attraktiv tillverkningsmetod.

Jag och hela teamet som arbetar i Toleranzia har, som ledstjärna i vårt arbete, en vision om att kunna erbjuda patienter med autoimmuna sjukdomar nya säkra och effektiva behandlingar, som leder till en avgörande förbättring av deras livssituation.

Med en stärkt operativ organisation och styrelse och ett utbyggt nätverk av samarbetspartners ser jag att bolaget står mycket väl rustat, både för att ta vår läkemedelskandidat TOL2 fram emot kliniska studier i människa och för att inleda arbetet med att tillämpa Toleranzia´s teknologi inom ytterligare en autoimmun sjukdom där det föreligger ett stort medicinskt behov, samt att fortsätta att driva affärsutvecklingsverksamheten mot etablering av ett starkt strategiskt partnerskap.

Göteborg den 26 februari 2019
Charlotte Fribert

Verkställande direktör
 

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, bara minska symptomen.

Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen Myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten.

Toleranzia utvecklar läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen mot MG och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Finansiell utveckling
Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av bolagets projektportfölj inom MG. Vid fjärde kvartalets utgång hade Toleranzia en kassabehållning om cirka 16,3 (6,9) miljoner kronor och en soliditet om 90,8 (87,4) procent.

Förslag till disposition av Toleranzias resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market (Tidigare Aktietorget) den 16 december 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Under första kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission och antalet aktier i Toleranzia uppgick per den 31 december 2018 till 15 534 170. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie har ett kvotvärde om 0,125 kronor och medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Årsredovisning och årsstämma
Toleranzias årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är planerad att publiceras på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsidor, www.toleranzia.se respektive www.spotlightstockmarket.com, den 30 april 2019.

Årsstämma är planerad till den 13 juni 2019 i Göteborg. Plats för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Kommande finansiella rapporter

 •  Delårsrapport för det första kvartalet 2019 offentliggörs den 10 maj 2019
 •  Delårsrapport för första halvåret 2019 offentliggörs den 26 augusti 2019
 •  Delårsrapport för de första nio månaderna 2019 offentliggörs den 18 november 2019

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Göteborg den 26 februari 2018
Toleranzia AB

Styrelsen och verkställande direktören

För vidare information, kontakta
Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
Telefon: 0763-19 98 98

Viktig information
Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2019-02-26.
 

Subscribe to Toleranzia’s news here