BioStock artikel – Toleranzia tar inga genvägar i uppskalningen av produktionen av TOL2

2 March - 2020

BioStock publicerade den 2 mars 2020 en artikel om Toleranzia, som återges nedan i sin helhet.

Med anlitad spetskompetens och en fastställd plan som säkerställer optimala förutsättningar för att nå ett lyckat utfall i uppskalningen till industriell produktion avancerar Toleranzia mot kliniska studier med en kraftfullt förbättrad tillverkningsprocess för storskalig TOL2-produktion.

Bioteknikbolaget Toleranzias läkemedelsteknologi bygger på att identifiera sjukdomsspecifika proteiner, s.k. tolerogener, som inducerar immunologisk tolerans för behandling av autoimmuna sjukdomar. Därmed avser bolaget att bota eller kraftigt lindra den bakomliggande orsaken till autoimmuna sjukdomar genom att återge immunförsvaret dess förmåga att korrekt identifiera kroppsegna ämnen och följaktligen förhindra felaktiga immunreaktioner.

TOL2 mot myastenia gravis

TOL2 är Toleranzias första läkemedelskandidat och utvecklas mot myastenia gravis (MG) – en relativt sällsynt autoimmun nerv- och muskelsjukdom som leder till allvarlig muskelsvaghet. Kandidaten har flera positiva prekliniska resultat i ryggen som indikerar en gynnsam säkerhetsprofil, ingen förhöjd risk för icke-önskvärd immunologisk effekt och mycket goda sjukdomsmodifierande egenskaper med potentiellt botande effekt.

Om dessa resultat kan bekräftas i kliniska studier har TOL2 potential att utgöra ett paradigmskifte för personer med MG som idag endast ges symptomlindrande behandling.

Siktar på fas I/IIa

Toleranzia förbereder nu för att testa sin kandidat i MG-patienter genom den kommande klinisk fas I/IIa-studien. Vid positiva resultat från denna ämnar bolaget sedan att utlicensiera projektet. Ett sådant avtal ska finansiera nya utvecklingsprojekt inom andra sällsynta autoimmuna sjukdomar med särläkemedelspotential.

Läs även Multipla referensområden för Toleranzias avtalspotential (26 februari 2020) 

Lyckad etablering av tillverkningsprocess

För att kunna avancera till klinik behöver Toleranzia dock först möjliggöra för storskalig TOL2-produktion av GMP-kvalitet (Good Manufacturing Practice).

Bolaget har arbetat systematiskt och strategiskt med produktionsfrågan eftersom den utgör en central del av hela utvecklingsprojektet för ett protein-baserat läkemedel som TOL2. Biologiska läkemedel såsom proteiner produceras av levande organismer och tillverkningen utvecklas och anpassas helt efter den organism som används.

Den ursprungliga tillverkningen som gjordes i jäst visade sig efter ett omfattande arbete svår att optimera, varför bolaget beslutade att byta till bakterien E. coli. Beslutet innebar att man fick ta ett steg tillbaka till laboratorieskala och anpassa tillverkningen av TOL2 för E. coli istället. Glädjande nog föll investeringen mycket väl ut vilket har resulterat i en kraftfullt förbättrad tillverkningsprocess som valideras i samarbetet med Testa Center och nu utgör grunden för 3P Biopharmaceuticals uppskalning och GMP-produktion.

Pågående uppskalning till industriell skala  

I det framgångsrika samarbetet med Testa Center utarbetades en skalbar tillverkningsprocess med bibehållen produktkvalitet och reningsutbyte. Därigenom uppnådde Toleranzia en betydande milstolpe eftersom en optimerad tillverkningsmetod är en helt avgörande framgångsfaktor för biologiska läkemedel. Många projekt fallerar i detta avseende då en suboptimal tillverkningsprocess kan påverka läkemedlets kvalitet och behandlingseffekt.

Toleranzia inleder nu nästa steg med anlitad extern spetskompetens, Kim Hejnaes och Jens Bukrinsky, i samarbete den ledande kontraktstillverkaren 3P, för att skala upp produktionen till stora reaktorer för industriell produktion validerad enligt GMP.

Toleranzia nyttjar extern expertis

Den betydande komplexiteten i uppskalningen av tillverkningen av biologiska läkemedel kräver spetskompetens med gedigen erfarenhet från liknande situationer.

Att välja erfarna samarbetspartners för detta skede är A och O. Det finns inga genvägar, utan varje enskilt steg måste genomföras metodiskt. För att utveckla en optimal tillverkningsprocess krävs erfarenhet, kunskap, utrustning och precision.

Därför har Toleranzia valt att kontraktera externa partners. Man har knutit till sig världsledande expertis i form av Hejnaes och Bukrinsky – båda med rötterna i Novo Nordisk varifrån de har mångårig erfarenhet av framgångsrik utveckling av proteinläkemedel. Hejnaes och Bukrinsky ansvarar nu för att leda uppskalningsprocessen för Toleranzias räkning.

   

Kim Hejnaes (till vänster) och Jens Bukrinsky (till höger)

Toleranzia samarbetar med 3P Biopharmaceuticals

Därtill har den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals anlitats för både uppskalning av processen till industriell skala och efterföljande tillverkning av TOL2. Inledningsvis ska 3P tillverka tillräckligt mycket TOL2 för att Toleranzia ska kunna genomföra återstående toxikologi-, stabilitets- och formuleringsstudier. Därtill har 3P även anlitats för produktionen av substans av GMP-kvalitet inför den planerade fas I/IIa-studien.

GMP-produktion innebär att hela processen behöver dokumenteras på detaljnivå för att kunna granskas och godkännas av läkemedelsmyndigheter. Detta är en kvalitetsstämpel som krävs för att få tillstånd för kliniska studier. En fördel med Toleranzias samarbete med just 3P, utöver deras breda erfarenhet från liknande projekt, är att de redan innehar GMP-certifikat och därmed inte behöver genomgå ytterligare myndighetsprocesser gällande sin produktion.

Delar i processen för uppskalning av produktionen. Bildkälla: 3P Biopharmaceuticals

Uppdaterade tidslinjer

Med andra ord har Toleranzia genomfört ett gediget arbete för att säkerställa optimala förutsättningar för produktionen. Detta metodiska tillvägagångssätt, som hittills har rönt framgång, är något bolaget tar med sig framåt, vilket kunde utrönas från förra veckans uppdatering kring projektet.

I ett pressmeddelande kunde bolaget konstatera att den omfattande tekniska överföringen av tillverkningsprocessen från Testa Centrum till 3P, samt framtagning av en kvalitetssäkrad cellbank, har genomförts på ett framgångsrikt sätt. Bolaget framhåller att detta säkerställer bästa möjliga förutsättningar för 3P att fortsätta utvecklingsarbetet, etablera den optimerade tillverkningsprocessen i industriell skala och tillverka TOL2 enligt GMP.

Samtidigt uppdaterade Toleranzia marknaden om tidslinjerna för TOL2-projektet, där bolaget beräknar att 3P levererar GMP-material till fas I/IIa-studien under det fjärde kvartalet 2021, varefter studien inleds 2022.

Toleranzias vd Charlotte Fribert kommenterar beskedet:

»Bytet av produktionsmetod och kontraktstillverkare har varit en mycket diger och resurskrävande uppgift som möjliggör att vi, genom samarbetet, nu står nära en mycket robust och kvalitetssäkrad tillverkning av vår läkemedelskandidat, det viktigaste steget inför den kliniska studien i MG.«

Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB.

Marknaden missar att premiera noggrannhet

Marknaden reagerade starkt på beskedet och aktien sjönk kraftigt under den första handelsdagen för att sedan stabiliseras. Det är dock av vikt att även beakta anledningen till tidsförskjutningen, som i Toleranzias fall inte handlar om något grus i maskineriet, utan om att fortsätta optimera vägen till klinik för TOL2.

Bolaget har inte meddelat några tveksamma studieresultat eller andra bakslag. Tvärtom, alla prekliniska data pekar entydigt mot läkemedelskandidatens goda förutsättningar för klinisk vidareutveckling och möjligheten att kunna bli ett säkert och effektivt nytt läkemedel.

Att ledningen väljer att inte ta några riskabla genvägar i något steg av läkemedelsutvecklingen lägger grunden för bolagets långsiktiga möjligheter att skapa värde för aktieägarna. Att genomföra ett gediget och noggrant optimeringsarbete avseende substanstillverkningen gynnar projektet på lång sikt.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Subscribe to Toleranzia’s news here