Angående avsiktsförklaring rörande teckningsoptioner av serie TO 1

13 January - 2017

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelade den 21 november 2016 genom pressmeddelande styrelsens avsikt att nyttja teckningsoptioner av serie TO 1. Det framgick att styrelseledamot Patrik Dahlqvist avsåg att nyttja sitt teckningsoptionsinnehav men på grund av ett administrativt misstag hos Dahlqvists bank uteblev nyttjandet av TO 1. Därav har Dahlqvist valt att i efterhand teckna aktier i Toleranzia till ett belopp om 21 900 SEK, det vill säga det belopp som Dahlqvists optionsnyttjande hade inneburit om allt skett enligt Dahlqvists önskan. Dahlqvists innehav i bolaget uppgår efter transaktionen till 7681 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here